COPYRIGHT

Luiertas-Online is trots en zuinig op de sterke naam die gekozen is als online specialisatie van Droomrijck. Om beschadiging aan de naam Luiertas-Online te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. Luiertas-Online staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden: Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Luiertas-Online, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van Luiertas-Online. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Luiertas-Online, zal Luiertas-Online zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Luiertas-Online voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Luiertas-Online daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Luiertas-Online / Droomrijck Eindhoven
afdeling PR
Aalsterweg 65A
5615 CB  EINDHOVEN
telefoon: 040-2300056
e-mail: info@luiertas-online.nl

De Website: Ook de op de website www.luiertas-online en www.droomrijck-online.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Luiertas-Online en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Luiertas-Online, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

DISCLAIMER

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst Luiertas-Online, hierna te noemen Luiertas-Online of Droomrijck, ten aanzien van de website www.luiertas-online.nl en www.droomrijck-online.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Luiertas-Online. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luiertas-Online. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Luiertas-Online met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Luiertas-Online behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Luiertas-Online, welke geen eigendom zijn van Luiertas-Online, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Luiertas-Online.